Дворська Альона Олегівна

Аспірантка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук Льотної академії Національного авіаційного університету. Зарахована до аспірантури денної форми навчання 01 вересня 2021 року, наказ № 718 від 31серпня 2021 року. 

Науковий керівник кандидат педагогічних наук, доцент Пухальська Галина Анатоліївна. 

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії затверджена у такій редакції: «Формування готовності до професійної комунікації у авіаційних освітніх закладах Євросоюзу» (затверджено на Вченій Раді ЛА НАУ протокол № 10 від 29 вересня 2021 року).

Данілова Ольга Анатоліївна

Аспірантка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук Льотної академії Національного авіаційного університету. (зарахована до аспірантури очної (денної) форми навчання 01 вересня 2018 року наказ № 729/о від 31 серпня 2018 р.)

Науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Плачинда Тетяна Степанівна.

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії затверджена у такій редакції: «Формування готовності майбутніх фахівців з рекреаційного туризму до проєктної діяльності» (затверджена на Вченій Раді ЛА НАУ (протокол №5 від 19 грудня 2018 року, закоординовано на Міжвідомчій Раді з координації досліджень у галузі освіти, педагогіки і психології (протокол №466 від 27.03.2019 р.).

Освіта: 

Закінчила з відзнакою Кіровоградський державний педагогічний університет ім. В. Винниченка (1995-2000 рр. стаціонарна форма навчання). Спеціальність – викладач географії і біології.

Викладацька діяльність:

2000-2012 рік – викладач кафедри географії та геоекології Кіровоградського державного педагогічного університету.

Підвищення кваліфікації:
1. Міжнародне стажування за програмою підвищення кваліфікації: «Фандрейзинг та організація проектної діяльності в закладах освіти: європейський досвід». (6 листопада – 12 грудня 2021 р.)
2. Всеукраїнський тренінг «Вектори розвитку освіти в сучасних умовах» (7 – 8 листопада 2021 р.) (Cертифікат)
3.Всеукраїнський тренінг «Організація віддаленого та змішаного навчання на платформі ClassDojo» (28 листопада-29 листопада 2021 р.). 

Публікації:

 1. Данілова О.О. Компонентний склад готовності до проєктної діяльності майбутніх фахівців з рекреаційного туризму. Вісник Запорізького національного університету. Педагогічні науки. 2021. №2. С. 51-55.

 2. Педагогические условия формирования готовности к проэктной деятельности будущих специалистов по рекреационному туризму. Международный научно-методический рецензированный журнал «Образование в XXI веке». Ереван, 2021. № 3(5).

 3. Данілова О.А. Особливості сучасної підготовки майбутніх фахівців з рекреаційного туризму в закладах вищої освіти. Науковий журнал «Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології», 2021. №7.

Участь у конференціях:

 1. Сучасний стан підготовки фахівців туристичної галузі в ЗВО України // Матеріали VII Міжнародної науково-практичної конференції «Управління високошвідкісними рухомими об’єктами та професійна підготовка операторів складних систем» , м. Кропивницький, 2018. – С. 332-333.

 2. Напрямки вдосконалення сучасної підготовки фахівців туристичної галузі в ЗВО України // Матеріали 39 Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, курсантів та студентів «Авіація та космонавтика: стан, досягнення і перспективи», яка присвячена Всесвітньому дню авіації і космонавтики, м. Кропивницький (10 квітня), 2019. – С. 616-617

 3. Проектна діяльність як умова якісної підготовки майбутніх фахівців з рекреаційного туризму // Матеріали Міжнародного науково-практичного форуму «Сучасні наукові дослідження на шляху до євроінтеграції», м. Мелітополь (21-22 червня 2019). – С.289-291. (Cертифікат)

 4. Сучасні тенденції професійної підготовки майбутніх фахівців з рекреаційного туризму // Актуальні проблеми вищої професійної освіти: збірник наукових праць / за загальною редакцією Л.В. Барановської. - К.: НАУ, 2020. (20 березня). – С. 46-48. (Cертифікат)

 5. Використання проектної діяльності в процесі підготовки майбутніх фахівців з рекреаційного туризму // Матеріали Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток сучасної науки та освіти: реалії, проблеми якості, інновації», м. Мелітополь, 2020 (27-29 травня). – С. 327-329. (Cертифікат)

 6. Проєктна діяльність як провідна умова  підготовки  майбутніх фахівців з рекреаційного туризму // Матеріали 40  Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, курсантів та студентів «Авіація та космонавтика: стан, досягнення і перспективи», яка присвячена Всесвітньому дню авіації і космонавтики, м. Кропивницький (10 квітня), 2020.

 7. Проєктна діяльність при підготовці майбутніх фахівців з рекреаційного туризму як предмет дослідження професійної педагогіки // Актуальні проблеми вищої професійної освіти: збірник наукових праць / за загальною редакцією Л.В. Барановської. - К.: НАУ , 2021. (23 квітня). – С. 21-22 (Cертифікат)

 8. Проєктна діяльність майбутніх фахівців з рекреаційного туризму як напрям оптимізації освітнього процесу // Матеріали 41  Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих учених, курсантів та студентів «Авіація та космонавтика:напрями інноваційного розвитку», яка присвячена Всесвітньому дню авіації і космонавтики, м. Кропивницький (14 квітня), 2021.

 9. Данілова О. А. Педагогічні умови формування готовності до проєктної діяльності майбутніх фахівців з рекреаційного туризму // Індустрія туризму та гостинності: досвід, проблеми, перспективи: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (м. Суми, 14 – 15 квітня 2021). – Суми: ФОП Цьома С. П., 2021. – C. 175-180. (Cертифікат)

 10. Данілова О.А. Сучасні проблеми підготовки майбутніх фахівців з рекреаційного туризму в закладах вищої освіти. Міжнародна науково-практична конференція «Освіта для ХХІ століття: виклики, проблеми, перспективи» (м. Суми, 16-17 листопада 2021 г.)

 

 

Кваша Олена Юріївна

Аспірантка за спеціальністю 011 - Освітні, педагогічні науки кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук Льотної академії Національного авіаційного університету (зарахована до аспірантури заочної форми навчання 01 вересня 2020 року, наказ № 524/о від 31 серпня 2020р.) 

Науковий керівник: Плачинда Тетяна Степанівна, доктор педагогічних наук, професор, зав. кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук.  

Тема дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня доктора філософії затверджена у такій редакції «Формування медіакомпетентності у майбутніх фахівців технічного профілю в процесі підготовки». (Затверджено на Вченій Раді ЛА НАУ протокол № 7 від 19 жовтня 2020 р.)

Мета дослідження – дослідити можливість та рівень ефективності від впровадження стандартів новинної журналістики на формування медіа компетентності майбутніх фахівців технічного профілю.

Публікації:

«Медіакомпетентності як складова професійної підготовки майбутніх фахівців не журналістів» (Науковий вісник Льотної академії. Серія: педагогічні науки. Збірник наукових праць / гол. Ред.. Т.С. Плачинда. Кропивницький: ЛА НАУ, 2021. Вип.9. С. 56-63)

Участь у наукових конференціях:

 1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Розвиток гнучких умінь в процесі освітньої діяльності: теорія і практика» (Онлайн. Глухівський національний педагогічний університет. 25.02.2021);
 2. VII Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю «Актуальні проблеми в системі освіти, загальноосвітніх навчальних закладів довузівської підготовки» Національний авіаційний університет, 27.04.2021;
 3. І Міжнародна науково-практична конференція «Мінкультурні комунікації в контексті глобалізаційного діалогу». Одеський національний морський університет.

Бикова Олександра Іванівна

Аспірантка за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук Льотної академії Національного авіаційного університету. Зарахована до аспірантури денної форми навчання 31 серпня 2020 року наказ № 524 від 31 серпня 2020 р. 

Науковий керівник : Крижевська К.В. к.пед.н., доцент.  

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії затверджена у такій редакції: «Розвиток гнучких умінь (soft skills) здобувачів вищої авіаційної освіти на засадах гейміфікації» (затверджено на Вченій Раді ЛА НАУ протокол №7 від 19 жовтня 2020 р.). 

Вчительська діяльність

2005 р.  - вчитель історії  і правознавства Гаївської загальноосвітньої школи І-ІІІ ст.. Кіровоградського району.

2012 р.  - вчитель історії та правознавства  КЗ «НВО «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів № 16- дитячий юнацький центр «Лідер» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області.

2014 р. - вчитель історії  КЗ «НВО» Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №31 з гімназійними класами ЦДЮТ «Сузір’я» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області.

2015 р. - здобула перемогу і отримала перше місце на міському етапі Всеукраїнського конкурсу «Вчитель року. Номінація «Історія», місто Кропивницький.

Викладацька діяльність

Викладач кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук ЛА НАУ(2021 рік).

Участь у роботі наукових організацій:

З 2014 року  співпрацюю з Українським інститутом вивчення Голокосту «ТКУМА» досліджуючи вивчення і збереження пам’яті про Другу світову війну і Голокост. 

В 2014 учасниця Міжнародного семінару вивчення Голокосту для вчителів з України, який відбувся у всесвітньому центрі дослідження  Голокосту «Яд-Вашем», місто Єрусалим.

В 2015 учасниця Міжнародного семінару для музейних працівників, місто Берлін.

З 2017 року активно співпрацюю з освітнім центром вивчення Голодомору HREC in Ukraine. Учасниця (2017, 2018, 2019, 2021 роки) Літніх шкіл Міжнародної метод лабораторії «Verba magistri», яка заснована освітнім центром вивчення Голодомору HREC in Ukraine у співпраці з Міністерством освіти і науки України, за підтримки Науково-освітнього консорціуму вивчення Голодомору HREC при Канадійському інституті українських студій Альбертійського університету.

2020 рік – нагороджена дипломом І ступеня за перемогу у Міжнародному міждисциплінарному  конкурсі імені Володимира Маняка та Лідії Коваленко, номінація «Кращі методичні розробки уроку/лекції та мистецькі роботи вчителів закладів загальної середньої освіти/викладачів закладів вищої освіти», розробка навчальної настільної гри «Шляхами правди».

2020 рік – нагороджена дипломом за перше місце у фіналі  XVII Міжнародного Конкурсу творчих робіт учнів, студентів, аспірантів та вчителів «Уроки війни та Голокосту – уроки толерантності»,  методична розробка настільної навчальної гри «Картотека тисячоліття».

2021 рік – нагороджена спеціальною відзнакою у Міжнародному міждисциплінарному  конкурсі імені Володимира Маняка та Лідії Коваленко «За найкраще втілення міждисциплінарних підходів при викладанні історії Голодомору 1932-1933 рр. – геноциду Українського народу». Програма онлайн курсу для учнів і студентів «Голодомор 1932-1933 років на Кіровоградщині».

Коник Олександр Олексійович

Аспірант за спеціальністю 011 Освітні, педагогічні науки кафедри професійної педагогіки та соціально-гуманітарних наук  Льотної академії Національного авіаційного університету. Зарахований до аспірантури заочної форми навчання 31 серпня 2020 року наказ № 524 від 31 серпня 2020 р. 

Науковий керівник доктор педагогічних наук, професор Плачинда Тетяна Степанівна. 

Тема дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії затверджена у такій редакції: «Організаційно-педагогічні умови адаптації Військових льотчиків до педагогічної діяльності у профільних закладах вищої освіти» (затверджено на Вченій Раді ЛА НАУ протокол №7 від 19 жовтня 2020 р.) 

Викладацька діяльність

Старший льотчик-інструктор в/ч А4104 Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба м. Чугуїв Україна
(1990-1998рр., з 2020 р.) 

Участь у конференціях:

Плачинда Т.С., Онипченко П.М., Коник О.О. Напрями підготовки льотно-інструкторського складу у військовому закладі вищої освіти.

Modern Europian Psychological and Pedagocal Education.The Development of a Creative Learning Enironment. October 8-9,2021. Lodz the Repablic of Poland. P.91-93