Розробка та впровадження програмно-технічних засобів і технологій професійної підготовки авіаційних фахівців, в тому числі з застосуванням інтелектуальних тренажерних засобів.

Вдосконалення методів керування якістю професійної підготовки авіаційних фахівців, розробка і впровадження автоматизованої інформаційно-аналітичної системи ЛА НАУ.

Розробка та впровадження методів забезпечення функціональної стійкості процесів навігації та управління рухом літального апарату.

Проблеми управління сталим інноваційним розвитком авіаційних транспортних систем.

План наукової роботи ЛА НАУ на 2021 р.

Тематичний план наукових досліджень Льотної академії НАУ на 2021 - 2025 рр.

Тематика наукових досліджень

Державний реєстраційний номер

Керівник

1

Упровадження інноваційних освітніх технологій у льотних закладах вищої освіти / Implementation of Innovative Educational Technologies in Aviation Higher Educational Institutions

0121U109798

Плачинда Тетяна Степанівна
(д.пед.н., професор)

2

Оцінка ресурсно-туристського потенціалу Середнього Придніпров'я з метою створення регіонального інноваційного туристського продукту / Assessment of the resource and tourist potential of the Middle Pridniprovia in order to create a regional innovative tourist product. 

0121U100148

Колотуха Олександр Васильович  
(д. географ. н., доц.)

3

Нейроменеджмент та нейромаркетинг як інноваційні інструменти в економіці / Neuromanagement and neuromarketing as innovative tools in economics

0121U100148

Смутчак Зінаїда Василівна
(д. екон. н., доц.)

4

Створення інноваційного освітньо-наукового STEM-середовища навчання фізико-математичних дисциплін на засадах онтологічного підходу в умовах цифрової адженти  / Creation of an innovative educational and scientific STEM-environment for teaching Physics and Mathematics disciplines on the basis of the ontological approach in the conditions of Digital Agenda 

0121U100279

Кузьменко Ольга Степанівна
(д. пед. н., доц.)

5

Розробка методу забезпечення функціональної стійкості комплексу бортового обладнання літального апарата в особливих польотних умовах / Development of a method for provision of functional stability of the aircraft onboard equipment complex in special flight conditions

0121U100398

Калашник Ганна Анатоліївна
(д.геол.н., с.н.с.)
Калашник-Рибалко Мирослава Анатоліївна
(к. т. н.)

6

Особливості правового регулювання у сфері авіаційної діяльності України / Features of legal regulation in the field of aviation activity of Ukraine 

0121U111444

Москаленко Сергій Іванович
(д. ю. н., доц.)

7

Моделювання професійної діяльності диспетчерів із забезпечення польотів з повідомленнями організації потоків повітряного руху  / Modeling of the professional activity of fligt dispatchers with air traffic flow messages

0121U100502

Суркова Катерина Вікторівна
(к.пед.н., доц.)

8

Інтелектуальна система підтримки сумісного прийняття рішень операторами аеронавігаційної системи в особливих випадках в польоті  / Intelligent System for Supporting Collaborative Decision Making by Air Navigation System Operators in Flight Emergencies

0121U107477

Сікірда Юлія Володимирівна
(к. т. н., доц.)

9

Підготовка фахівців аварійно-рятувальних служб до діяльності у складних клімато-географічних умовах / Training of emergency rescue specialists to work in difficult climatic and geographical conditions

0121U108300

Стратонов Вадим Миколайович
(к. т. н.)

10

Теоретичні та методологічні засади формування іншомовної комунікативної компетентності майбутніх авіаційних фахівців із застосуванням технологічних інновацій / Theoretical and Methodological Grounds of the Formation of Future Aviation Specialists’ Foreign Language Communicative Competence Applying Technological Innovations

0121U109574

Герасименко Людмила Сергіївна
(к.пед.н., доц.)

11

Івент-туризм як стратегічний напрям регіонального розвитку / Event tourism as a strategic direction of regional development

0121U108177

Щоголєва Інна Валентинівна
(к. пед. н., доц.)