ПРОЦЕС ЛІЦЕНЗУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Освітня діяльність у сфері вищої освіти провадиться закладами вищої освіти на підставі ліцензій, що видаються визначеним Кабінетом Міністрів України органом ліцензування відповідно до закону.

 Ліцензована спеціальність – це спеціальність, за якою заклад вищої освіти певного типу визнаний спроможним провадити освітню діяльність, пов'язану із здобуттям вищої освіти та кваліфікації.

 У сфері вищої освіти ліцензуванню підлягають:

Освітня діяльність закладу вищої освіти на певному рівні вищої освіти.
Освітня діяльність за освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання.

 Назва послуги: Видача ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

 Підстави для відмови:

1) встановлення невідповідності здобувача ліцензії Ліцензійним умовам надання освітніх послуг у сфері вищої освіти;
2) виявлення недостовірних даних у підтвердних документах, поданих здобувачем ліцензії.

 Порядок оскарження:

Здобувач ліцензії чи ліцензіат може подати апеляцію до МОН для розгляду її на засіданні Експертно-апеляційної ради з питань ліцензування. Рішення про анулювання ліцензії може бути оскаржено до суду

Нормативно-правові акти з питань надання адміністративної послуги:

 Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти (Національний авіаційний університет):

 

ПРОЦЕС АКРЕДИТАЦІЇ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

Акредитація освітньої програми - оцінювання якості освітньої програми та освітньої діяльності закладу вищої освіти за цією програмою на предмет відповідності стандарту вищої освіти, спроможності виконання вимог стандарту, а також досягнення заявлених у програмі результатів навчання відповідно до критеріїв оцінювання якості освітньої програми. 

Метою акредитації освітньої програми є:
1) встановлення відповідності якості освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою та нижчезазначеним критеріям;
2) допомога закладам вищої освіти у визначенні сильних і слабких сторін освітньої програми та освітньої діяльності за цією програмою;
3) надання усім заінтересованим сторонам інформації про якість освітньої програми та освітньої діяльності за освітньою програмою;
4) посилення довіри до вищої освіти в Україні;
5) сприяння інтеграції українських закладів вищої освіти до Європейського простору вищої освіти. 

Заклад вищої освіти, який бажає акредитувати освітню програму, подає до Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО) письмову заяву та документи, що підтверджують відповідність його освітньої програми та освітньої діяльності за такою програмою вимогам та критеріям, встановленим Положенням про акредитацію освітніх програм. 

Акредитація проводиться відповідно до Законів України «Про освіту» та «Про вищу освіту», статуту Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти, Положенням про акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти.

Відомості про Самооцінювання Освітньої Програми:

Заклад вищої освіти зобов’язаний сприяти проведенню акредитації та діяти добросовісно у відносинах із Національним агентством, його галузевими експертними радами та експертами.